UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijate näitajatest 2008
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Statistical survey of students attending institutions that provide higher education 2008
2. Finantseerimise allikad
Tellija: Riiklik koolitustellimuse komisjon
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Koostajad: Helina Vallaste, (HTM kõrghariduse osakonna peaekspert) Karin Klooster, (HTM analüüsitalituse analüütik) Tiia Kurvits, (HTM kõrghariduse osakonna peaekspert)
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Munga 18, Tartu 50088, Tel: 7350222 tiia.kurvits@hm.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Eesmärgik: üliõpilaskonna kirjeldamine läbi pikema ajaperioodi, erinevate tunnuste kaudu. Uurimisprobleem: kas üliõpilaste arvu kasv jätkub või on selgelt pidurdumas; üliõpilaste osakaalu muutused erinevatel kõrgharidusastmetel; üliõpilaskonna keskmine vanus ja sooline jaotuvus; õppevaldkonna eelistused.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Üliõpilaste arv Üliõpilaste arv õpete lõikes Üliõpilaste arv õppevaldkondade lõikes Üliõpilaste vanuseline jaotus Õppeasutuste arv Vastuvõetud üliõpilaste arv Gümnaasiumilõpetajate edasiõppimine Lõpetanud üliõpilaste arv Katkestanud üliõpilaste arv Riiklik koolitustellimus 2007/2008 õppeaasta vastuvõtu võrdlus riikliku koolitustellimusega
8. Andmete kogumise aeg
2008 Eesti Statistikaameti riikliku statistika põhjal (1993-2004 andmed). 2005 - 2007. aasta andmed on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) 8.11.2005, 10.11.2006 ja 10.11.2007 väljavõtete alusel Joonistel kasutatud andmete alustabelid on kättesaadavad HTMi kodulehel.
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu aruanne on kättesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel: Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijate näitajatest 2008
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Üliõpilased, vastuvõtt, edasiõppimine, katkestamine, õppevorm, riiklik koolitustellimus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800029
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: