UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Riikliku koolitustellimuse kavandamine kutsehariduse, rakenduskõrghariduse ja akadeemilise kõrgharidusega spetsialistide koolitamiseks EL tõukefondide vahendite rakendamisel
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Planning of the state training order for people with a vocational, applied or academic higher education by using EU target funds
2. Finantseerimise allikad
Tellija: EV Riigikantselei
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Täitja: SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS Uurimisgrupi liikmed: Raul Eamets(töögrupi juht, TÜ Majandusteaduskonna dotsent) Tiina Annus (Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS haridusprogrammi direktor), Jaanika Meriküll(TÜ doktorant) Annika Paabut(TÜ magistrand) Liis Kraut (Poliitikauuringute Keskus PRAXIS haridusprogrammi assistent, TÜ magistrant)
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e-post: raul.eamets@ut.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti eesmärgiks on erinevate haridustasemetega spetsialistide koolitusvajaduse selgitamine nimetatud õppesuundadel Uuringus on võetud vaatluse alla mehaanika ja metallitöö, elektrotehnika ja energeetika, elektroonika ja automaatika, ehituse ja tsiviilrajatiste valdkondade õppekavade (ISCED 97). alusel õppinud isikute olukord tööturul.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
a)Eesti tööjõu empiiriline analüüs rahvusvaheliste klassifikaatorite ISCO88 (kvalifikatsiooni tase ja pearühm) ja ISCED97 (nimetatud 4 õppekavade rühma) alusel ning järeldused õppekohtade kavandamiseks kutsehariduse (nii põhi- kui ka keskhariduse järgne kutseharidus), keskerihariduse, rakenduskõrghariduse ja akadeemilise kõrghariduse tasemetel. b)Vastavate olulisemate ettevõtlussektorite (tulenevalt valitud koolitusvaldkondadelõpetajate hajuvusest majandusharude vahel) praeguse olukorra iseloomustus. c) Prognoos sekundaarsektori ettevõtete spetsialistide järele ISCO ametikohtade lõikes
8. Andmete kogumise aeg
2004
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu aruanne on kättesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel Riikliku kooltustellimuse kavandamine kutsehariduse, ...
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
koolitustellimus, kutseharidus, rakenduslik kõrgharidus, akadeemiline kõrgharidus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200400026
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: