UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The system of ensuring the quality, efficiency and sustainability of Estonian doctoral studies
2. Finantseerimise allikad
Euroopa Struktuurfondide poolt rahastatav projekt 01.0101-0199
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Projekti juht: V. Puura Uurimisgrupi liikmed, seotud isikud: Raul Eamets, Anita Kärner
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
vaino.puura@ut.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti üldeesmärk: Eesti inimressursi arendamine – doktorikraadiga tippspetsialistide koolituse tagamine teadmistepõhise ühiskonna ja majanduse arenguvajadusteks. Projekti efektiivse läbiviimise metoodiliseks eesmärgiks oli saavutada avalik-õiguslike ülikoolide ning ministeeriumide konsensuslik andmete kogumine, analüüs ning ühiselt selliste meetmete väljatöötamine, mille rakendamine on juba ette või antud projekti käigus ühiselt läbi arutatud ning aktsepteeritud. Projekt toetas juba rakendatud ja kavandatavate doktoriõppe korralduse ja finantseerimise parendamise riiklikke meetmeid. Projekt arvestas Eesti doktoriõppe valdkondlike iseärasustega, analüüsis süsteemi valdkondade kaupa.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.
?
7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Doktoriõppe kvaliteedi parandamine ja tulemuslikkuse tõstmine Doktorikraadiga tippspetsialistide perspektiivse vajaduse hindamine ning õppe erialase struktuuri kujundamine vajadusepõhiseks Doktoriõppe ressursside laiendamine ja efektiivsem kasutamine
8. Andmete kogumise aeg

NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
V. Puura, A. Kärner, E. Voolaid, M. Saluveer (toim.) Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem. Ettekanded ja uurimused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus (in Estonian, summaries in English). Puura, V., A. Kärner, and E. Voolaid, eds. (2005). Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem: artiklid ja edulood. I. [Assurance system for quality, effectiveness and sustainability of doctoral studies in Estonian universities. I.] Tartu: Tartu University Press. (Summaries in English.) Puura, V., A. Kärner, E. Voolaid and M. Saluveer, eds. (2006) Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem : ettekanded ja uurimused. II. [Assurance system for quality, effectiveness and sustainability of doctoral studies in Estonian universities. II.] Tartu: Tartu University Press. (Summaries in English.) Puura, V., Kärner, A., Preeden, U., Saluveer, M. &. Voolaid, E. (Eds.) (2008). Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem: Artik¬lid ja kokkuvõtted [Assurance system for quality, effectiveness and sustainability of doctoral studies in Estonian universities: Papers and summaries]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus (in Estonian, summaries in English).
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
kõrgharidus, doktoriõpe, ülikool
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200600062
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: