UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijatest (2006)
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Statistical survey of students attending institutions that provide higher education (2006)
2. Finantseerimise allikad
Tellija: Riiklik koolitustellimuse komisjon
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Annika Tina, HTM kõrghariduse osakonna asejuhataja Eve Tõnisson, HTM analüüsiosakonna analüütik
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Munga 18, 50088 Tartu; tel 735 0222; faks 735 0250 annika.tina@hm.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Eesmärgiks on üliõpilaskonna kirjeldamine läbi pikema ajaperioodi, vaadeldes erinevaid tunnuseid.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Üliõpilaste arv Üliõpilaste arv õpete lõikes Üliõpilaste arv õppevaldkondade lõikes Üliõpilaste vanuseline jaotus Üliõpilaste sooline jaotus Õppeasutuste arv Vastuvõetud üliõpilaste arv Lõpetanud ja katkestanud üliõpilaste arv Riiklik koolitustellimus
8. Andmete kogumise aeg
2006 Eesti Statistikaameti riikliku statistika (1993-2004 andmed). 2005. aasta andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) 8.11.2005 väljavõtte alusel
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Aruanne on kättesaadav Kõrghariduse valdkonna statistilised näitajad
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Üliõpilased, vastuvõtt kõrgkooli, riiklik koolitustellimus, õpingute katkestamine, kõrgharidus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200600027
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: