UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Kõrghariduse omandanute ja õpingud katkestanute võrdlus töötasult laekunud tulumaksu põhjal
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The comparison of university graduates and drop-outs on the basis of returned income taxes
2. Finantseerimise allikad
Tellija: Haridus- ja teadusministeerium
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Poliitikauuringute Keskus Praxis Liis Kraut
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e-post: praxis@praxis.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Eesmärk: 1. Palgatulult makstud tulumaksu summade põhjal ülevaate andmine 1999/2000-2003/2004 õppeaastatel kõrghariduse omandanute ja õpingud katkestanute töötasudest erinevatel õppeastmetel, õppevaldkondadel ja töötamise tegevusvaldkondadel kooliti 2. Hinnata palgatuludelt makstud tulumaksu põhjal lõpetanute ja katkestanute töötasude trende ajas ning võrrelda neid Eesti keskmiste näitajatega vastavtes lõigetes
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Kõrghariduse omandanute ja õpingud katkesanute osakaal, Palgatulult tulumaksu maksnute osakaal, hajuvus tööalade vahel, koolilõpetanute palgaanalüüsi erinevad võimalused, palgatulult tasutud tulumaksu summa
8. Andmete kogumise aeg
2005 Kasutati EHISe õpilaste, üliõpilaste ja arst-residentide alamregistri andmeid
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Aruanne kättesaadav Kõrghariduse omandanute ja õpingud katkestanute võrdlus töötasult laekunud tulumaksu põhjal
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Kõrgharidus, palgatöö, tulumaks, õpingute katkestamine
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200500015
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: