UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Mittenormatiivse õpiedu asjaolud ja motivatsioon
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The circumstances of non-prescriptive school performance and motivation
2. Finantseerimise allikad

3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Olev Must Uurimusgrupi liikmed: Tuuli Kaldma, Aasa Must, Berit Niin, Liina Raudik
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Tartu, Tiigi 78, TÜ psühholoogia osakond. Tel - 7 375 912; e-post - Olev.Must@ut.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
õppetöö katkestamise subjektiivne taust ning motivatsioon
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Kõrgkooli tuleku kirjeldus, Kõrgkoolikogemused, Õppetöö peatumine, Üliõpilaste endi selgitused õppetöö katkemise asjaoludest
8. Andmete kogumise aeg
2006
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Uurimise all oli 2 gruppi üliõpilasi/endisi üliõpilasi: 2005. a detsembris akadeemilisel puhkusel olevad üliõpilased ja 2005. aastal kõrghariduslikelt õppekavadelt ilma õppekava läbimata eksmatrikuleeritud üliõpilased.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Küsitlust posti teel ja elektrooniliselt (e-formular), kokku on kasutatud 261 isiku vastuseid.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Aruanne kättesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel Mittenormatiivse õpiedu asjaolud ja motivatsioon
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Kõrgharidus, õppetöö peatumine, mittenormatiivne õpiedu, abituriendi valikud
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200600019
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: