UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Analüüs erinevate koolitusvaldkondade lõpetanute seisundite kohta tööturul ametialade, haridustasemete ja majandusharude lõikes
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The analysis of the status of the graduates of different fields on the labour market by jobs, education and economic sectors
2. Finantseerimise allikad
Tellija: Haridus- ja Teadusminsiteerium
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Läbiviija: Poliitikauuringute Keskus PRAXIS Hanna Kanep
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e-mail: praxis@praxis.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Eesmärk: anda ülevaade erinevate koolitusvaldkondade lõpetanute seisundist tööturul
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Haridus Humanitaaria ja kunstid Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus Loodus- ja täppisteadused Tehnika, toomine ja ehitus Põllumajandus Tervis ja heaolu Teenindus
8. Andmete kogumise aeg
2005 Lähteandmeteks Eesti Tööjõu-uuringu (ETU) andmed
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu aruanne on kättesaadav haridusmisteeriumi kodulehel: Analüüs erinevate koolitusvaldkondade lõpetanute seisundite kohta tööturul ametialade, haridustasemete ja majandusharude lõikes
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Kõrgharidus, tööturuvõimalused
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200500005
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: