UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijate näitajatest (Kõrghariduse valdkonna statistilised näitajad 2007)
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Statistical survey of the students attending institutions that provide higher education in 2007
2. Finantseerimise allikad
Tellija: Riikliku koolitustellimuse komisjon
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Koostajad: Annika Tina, (HTM kõrghariduse osakonna asejuhataja) Eve Tõnisson, (HTM analüüsiosakonna analüütik)
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Munga 18, Tartu 50088 Tel: 7350222
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Eesmärk: üliõpilaskonna kirjeldamine läbi pikema ajaperioodi, erinevate tunnuste kaudu. Uurimisprobleem: kas üliõpilaste arvu kasv jätkub või on selgelt pidurdumas; kuidas muutub üliõpilaste osakaal erinevatel kõrgharidusastmetel; milline trend iseloomustab üliõpilaskonna keskmist vanust ja soolist jaotuvust ning õppevaldkonna eelistusi.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Üliõpilaste arv Õppeasutuste arv Vastuvõetud üliõpilaste arv Gümnaasiumilõpetajate edasiõppimine Lõpetanud üliõpilaste arv ja lõpetajate edasiõppimine Katkestanud üliõpilaste arv ja katkestajate edasiõppimine Riiklik koolitustellimus 2005/2006. õppeaasta vastuvõtu võrdlus riikliku koolitustellimusega
8. Andmete kogumise aeg
Eesti Statistikaameti riikliku statistika põhjal (1993-2004 andmed). 2005. ja 2006. aasta andmed on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) 8.11.2005 ja 10.11.2006 väljavõtete alusel. Joonistel kasutatud andmete alustabelid on kättesaadavad HTMi kodulehel:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu aruanne on kättesaadav Kõrghariduse valdkonna statistilised näitajad 2007
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Üliõpilased, vastuvõtt, edasiõppimine, katkestamine, õppevorm, riiklik koolitustellimus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700028
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: