UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Inimkapitali väärtustamine Eesti tööturul: üleharitus ja hariduse mittevastavus töökoha nõuetele
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The valuation of Human Capital in Estonian labour market: issues of overeducation and skill mismatch
2. Finantseerimise allikad
ETF
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Kaia Philips Uurimisgrupi liikmed: Raul Eamets, Jaan Masso, Kristjan-Olari Leping, Anne Lauringson, Kerly Krillo, Janika Alloja, Ott-Siim Toomet
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e-post: kaia.philips@ut.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uurimisprojekti põhieesmärgiks on analüüsida haridustasemete ja ametikohtade vastavust Eestis, selgitamaks erineva haridustasemega indiviidide tööturu praegust olukorda ja tulevikuperspektiive.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Uurimisvaldkonnad: hariduse ja oskuste vastavus tööturul nõutavaga, töötajate üleharitus, madala kvalifikatsiooniga tööjõu olukord ja perspektiivid, erinevate tööjõugruppide seisund ja võimalused tööturul, elukestev õpe ja karjäärivõimalused.
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 1.01.2005-31.12.2008 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Projekti tulemused publitseeritakse artiklitena rahvusvahelistes teadusajakirjades ning kokkuvõtvalt inglise keelses teadusmonograafias.
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
haridus, kvalifikatsioon, tööturg
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800065
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: