UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Kõrghariduse tarbimine ja arengupotentsiaal õppurite aastakäikude kahanemise tingimustes: prognoos ja strateegiad
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The Development of Higher Education in the Conditions of Diminishing Birth Cohorts: Prognosis and Strategies
2. Finantseerimise allikad
SF
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Mikk Titma Uurimisgrupi liikmed: Liina-Mai Tooding, Andu Rämmer, Rein Murakas, Ave Roots, Kadri Rootalu, Mare Ainsaar, Heili Pals, Kadi Roosma, Kairi Kasearu, Tarmo Strenze Seotud asutus: Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduskond
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Tiigi 78, Tartu Tel:
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti esimese aasta ülesandeks on fikseerida kõrgharidusega isikute rakendamise seis Eesti tööturul. Selleks läbiviidava institutsioonipõhise valikuurimuse tulemuseks on kõrgharidusega isikute tööhõive ülevaade ja saadu rakendus kõrghariduse struktuurses analüüsis. Teisel aastal püütakse prognoosida tööjõu ettevalmistamist läbi eri haridusteede sünnikohortide 1985-2002 jaoks. Toetutakse käesoleva projekti meeskonna varasematele töödele Eesti kahe põlvkonna (sündinud 1948 ja 1965) eluteede uurimisel, milles on kesksel kohal olnud haridus- ja tööteed mõjutavad tegurid. Stsenaariume modifitseerivate suurustena võetakse arvesse ka tööjõuturu vajadust ja vastava haridustasandi väljundi kvaliteedi tõstmiseks vajalike ressursside suurust. Kolmas osa kõrgharidusega tööjõu kasutamise projektist keskendub pensionile siirduva elanikkonna potentsiaalile tööjõuturul tööjõu terava defitsiidi tingimustes. Koostöös Kölni Ülikooliga toimuv 1940. aastate lõpus sündinud keskharidusega kohordi kordusuuring võimaldab saada olulist teavet selle põlvkonna valmisolekust leida edasist töist rakendust Eesti majanduses.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
kõrgharidusega isikute tööhõive tööjõu ettevalmistamist läbi eri haridusteede pensionile siirduva elanikkonna potentsiaal tööjõuturul
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:01.01.2003- 31.12.2007 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
kõrgharidus, tööturg, töötee, sünnikohort, tööjõud
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700068
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: