UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Veebipõhise konstruktivistliku õpihaldussüsteemi pedagoogilised lähtealused ja rakendusmudelid Eesti kõrghariduse kontekstis
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Pedagogical foundations and implementation models for constructivist web-based environments in Estonian higher education context
2. Finantseerimise allikad
SF
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Projekti juht (vastutav täitja): Peeter Normak Uurimisgrupi liikmed: Kaido Kikkas, Mart Laanpere, Sirje Virkus, Katrin Niglas Seotud asutus: Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste instituut
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e-post: pnormak@tlu.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Teema raames läbiviidud uuringud võib jagada kolme probleemideringi: 1. Viidi läbi järgmised kaardistusuuringud: a) Eesti ülikoolide õppejõudude e-õppe alased valmisolekud ja toevajadus; b) koostöös välispartneritega e-õppe alaste valmisolekute ja koolitusvajaduste võrdlev kaardistusuuring; c) ülikooliõppejõudude õppimiskäsitlused ja infopädevused. Töötati välja raamistik infopädevuse õpetamiseks kaugkoolitust pakkuvates ülikoolides. Loodi praktikakogukondade teooriast ja elektrooniliste tugisüsteemide teooriast lähtuv e-kursuste õpidisaini tugisüsteemi mudel ning viidi lõpule Eesti E-ülikooli vajaduste analüüs. Õppejõudude e-õppe alaste hoiakute, kogemuste ja pädevuste longituuduuringuks töötati välja e-õppe baromeetri nime kandev veebipõhine küsimustik. Mahukale empiirilisele andmestikule tuginedes töötati välja kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombineeritud kasutamise mudelid kasvatusteaduslikus ning infoteaduste alases uurimustöös. Viidi läbi e-õppe rakendatavuse uuring nelja Kesk-Aasia vabariigi ülikoolides ja koolides. 2. Koostati e-õppe kvaliteedisüsteemi alused, mis sisaldavad e-kursuste ja õpiobjektide kvaliteedimõõdikuid, monitooringu metoodikat ja e-õppe alaste haridustehnoloogiliste pädevuste nõudeid. Töötati välja metoodika e-kursuste formatiivse evalvatsiooni läbiviimiseks; metoodikat rakendati rahvusvahelise ülikoolide konsortsiumi Aduline loodud kursuste evalveerimiseks. 3. Töötati välja konstruktivistliku e-õppekeskkonna kontseptsioon (õpikeskkonna kontseptuaalne disain ja õpikeskkonna kasutajaliidese disaini nõuded), mis sai aluseks õpihaldussüsteemi IVA arendamisel. Viidi läbi IVA pilootkatsetused nii Eestis kui üle-euroopalise kõrgkoolipedagoogika-alase doktorikooli EUDORA suveülikoolides.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:01.01.2003 - 31.12.2005 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
E-õpe, kõrgharidus,
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200500083
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: