UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Haridus ja tööturg Eestis
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Education and labour market in Estonia
2. Finantseerimise allikad
Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Tairi Rõõm
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Tairi Rõõm, tairi.room@epbe.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uuringus analüüsiti kõiki aastatel 1999–2005 Eesti kutse- või kõrgkoolides õppinud inimesi sisaldava valimi põhjal, kuidas on haridusalased valikud seotud hilisema edukusega tööturul.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Töötamise tõenäosus, palgaerinevused
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2007 Uurimisandmete kogumise aeg: andmed Eesti Maksu- ja Tolliameti isikupõhisest andmebaasist sotsiaalmaksu laekumiste kohta aastatel 1999–2005. Haridusalased andmed põhinevad EHISe andmebaasil, mis hõlmab kõiki kutse- ja kõrgkoolides õppeaastatel 1999/2000–2004/2005 õppinud isikuid.
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuring saadaval Eesti Panga kodulehel: Uuring
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
kutseharidus, kõrgharidus, hõive, palgaerinevused
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.
Karin Klooster, karin.klooster@hm.ee
15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)
tellija esindaja
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700087
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: