ANALÜÜSI / PUBLIKATSIOONI KIRJELDUS
1a. Analüüsi / publikatsiooni nimi eesti keeles
artikkel "Haridus" kogumikus "Sotsiaaltrendid 2"
1b. Analüüsi / publikatsiooni nimi inglise keeles
Article Education in "Social Trends 2"
2. Finantseerimise allikad
Statistikaamet
3. Analüüsi / publikatsiooni läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Urve Kask, artikli autorid Aavo Heinlo ja Kersti Eesmets
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Analüüsi / publikatsiooni eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
haridusstatistika analüüs
6. Kas analüüs / publikatsioon on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
õpiaeg, alusharidus, põhiharidus, kutseharidus, kõrgharidus
12. Viited empiirilistele uuringutele, mille baasil analüüs / publikatsioon tehti
kogumik "Sotsiaaltrendid 2" Statistikaamet ; teaduslik toimetaja: Rein Vöörmann, projekti juht: Urve Kask, Tallinn : Statistikaamet, 2001
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200100090
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: