UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Doktorite karjääriuuring
1b. Uuringu nimi inglise keeles
A study of the careers of the holders of doctoral degree
2. Finantseerimise allikad
riigieelarve, Eurostati grant
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Merle Paats
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Statistikaamet, Endla 15,15174 Tallinn, +372 625 9300 e-mail: merle.paats@stat.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Doktorite karjääriuuringu peamine eesmärk on mõõta doktori kraadiga inimeste mobiilsust ja karjääri. Doktorite karjääriuuringu üldkogumi moodustavad kõik Eesti alalised elanikud, kelle kõrgeim omandatud haridustase on ISCED 6 taseme haridus (doktorikraad või sellega võrdsustatud haridus), mis on omandatud ükskõik millises riigis.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.
Seos arengukavade ja strateegiatega: Eesti kõrgharidusstrateegia 2006-2015; Kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia; "Tark ja tegus rahvas"; "Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise edendamine" (DoRa)
7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Doktorantuur; Järeldoktor (postdoc); Tööelu; Karjäär; Rahvusvaheline mobiilsus; Vastaja üldandmed
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2007 Uurimisandmete kogumise aeg: 2007
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Doktorite karjääriuuringu üldkogumi moodustavad kõik Eesti alalised elanikud, kelle kõrgeim omandatud haridustase on ISCED 6 taseme haridus (doktorikraad või sellega võrdsustatud haridus), mis on omandatud ükskõik millises riigis. Küsitluse loend (freim) koostati järgmistest osadest: 1. Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS) saadud andmed aastail 2000—2006 doktorikraadi omandanud isikute loetelu (nimi, isikukood, kaitsmise koht ja aeg, eriala, saadud kraad) 2. Neljast Eesti suuremast ülikoolist (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool) saadud nimekirjad a) küsitlushetkel (september 2006) ülikoolis töötavate isikute kohta; (nimi ja e-posti aadress) b) ajavahemikus 1992—2006 ülikoolis kaitstud doktoritööde autorite kohta (nimi, kaitsmise aasta ja e-posti aadress või mingi muu kontaktaadress) 3. Asutustest, kus teiste (valik-)uuringute põhjal töötas doktorikraadiga isikuid saadud päringuvastused, mis sisaldasid doktorikraadiga isikute nimesid ja e-posti aadresse, sh a) Põhja-Eesti Regionaalhaiglast saadud doktorite ja residendiõppe lõpetanute nimekiri. Andmestik oli aluseks doktorite karjääriuuringu valimi võtmisele. Valimi võtsime viies kihis. Kihid moodustasime nii, et kui teada olevate andmete järgi kuulub isik väiksema numbriga tähistatud kihti, siis järgmise kihi moodustamisel teda ei arvestata. Kuna kõigile isikutele ei leitud rahvastikuregistrist aadressi ja puudus ka e-posti aadress, siis tuli valimi kihist 5 kokku 5 isikut välja jätta ning kihi suuruseks jäi 229 isikut. Valimisse jätsime aga alles need isikud, kelle kohta polnud aadress teada, kuid oli teada e-posti aadress. Sellised inimesed said osaleda vaid Internetiuuringus.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Doktorite karjääriuuringu valimi suuruseks oli planeeritud 800 isikut, kuid 5 isiku puhul puudus nii kontaktaadress kui ka e-posti aadress ja need isikud jäeti uuringust välja ning seega püüti küsitleda 795 isikut. Kõigepealt viidi läbi Internetiküsitlus (CAWI) ja seejärel arvutitega personaalintervjuu (CAPI). Doktorite karjääriuuringu ankeedi täitis 433 isikut. Neist 327 (75,5% vastanutest) osales Internetiuuringus sh 253 (58,4%) täitis Blaise’i küsimustiku ja 74 (17,1%) tagastas e-postiga Exceli ankeedi, ning 106 (24,5%) juhul viis küsitluse läbi Statistikaameti küsitleja.
11. Kodeerimisjuhend
Statistikaametis kasutatavad klassifikaatorid on üleval meie kodulehel metaandmed
12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Eesti Statistika Kuukiri 3/08 = Monthly Bulletin of Estonian Statistics / toimetanud Raivo Rohtla; Ilmunud: Tallinn : Statistikaamet, 1992-2008
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Doktorikraad, karjäär
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.
Merle Paats juhataja sotsiaaluuringute talitus rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond Statistikaamet tel 625 9218 merle.paats@stat.ee
15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700091
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: