UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Eesti sotsiaaluuring, moodul "Koolist tööle"
1b. Uuringu nimi inglise keeles
EU-SILC - EU statistics on income and living conditions
2. Finantseerimise allikad
riigieelarve
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Merle Paats
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Statistikaamet, Endla 15,15174 Tallinn, +372 625 9300
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Noorte siirdumine peale õpinguid tööturule.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.
Seos arengukavade ja strateegiatega: Kutseharidussüsteemi arengukava 2005-2008; Kõrgharidusstrateegia 2006-2015.
7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
ÕPINGUTE LÕPETAMINE 1995–2005 Töötamine ja tööotsingud. Tööga rahulolu. Planeeritud õpingud.
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2005 Uurimisandmete kogumise aeg: 2005
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Sotsiaaluuringu objekt on leibkond. Isiku tasandil küsitleti 15-aastasi ja vanemaid leibkonnaliikmeid.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Silmast-silma intervjuu. 2005. aastal kuulus valimisse 5227 leibkonda. Välitööde käigus küsitleti 4211 leibkonda, ehk üldine vastamismäär oli 81.9%.
11. Kodeerimisjuhend
Statistikaametis kasutatavad klassifikaatorid on üleval meie kodulehel metaandmed
12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
noorte sisenemine tööturule
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.
Merle Paats juhataja sotsiaaluuringute talitus rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond Statistikaamet tel 625 9218 merle.paats@stat.ee
15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200500071
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: