UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Tööandjate uuring
1b. Uuringu nimi inglise keeles
A study of employers
2. Finantseerimise allikad

3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste teaduskonna uurimisrühm (Erki Kaikkonen, 5531782) koostöös TLÜ Haridustehnoloogia keskusega (Mart Laanpere, 5278437)
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Mart Laanpere, e-mail: martl@tlu.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Selgitada tööandjate ootusi kõrgharidusega töötajate pädevuste osas. Hinnata 3-aastase bakalaureuseõppe lõpetanute hakkamasaamist tööturul. Hinnata erinevate faktorite (sh ülikoolihariduse erinevate aspektide) tähtsust personalivalikul. Uurida tööandjate vaateid ja ootusi koostööle kõrgkoolidega akadeemilise õppe alal: praktika ja võimalikud teised vormid. Selgitada tööandjate suhtumist töötajate jätku-õpingutesse erinevatel astmetel
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Vajadus õpingute jätkamise järele Pädevused Värbamine Praktika ja praktikandid Koostöö ettevõtete ja ülikooli vahel
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 17.01.2007 – 11.02.2007 Uurimisandmete kogumise aeg: 17.01.2007 – 11.02.2007
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Küsitluseks vajalikud kontaktid leiti 15 õppekava töörühma juhi poolt soovitatud katusorganisatsioonide kaudu ning ülikoolide vastavate teaduskondade soovituste läbi. Üldvalimi moodustasid 15 õppekava lõpetajate tööandjad, mis jaotati 8 valdkonna vahel.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Esimese etapina viidi läbi 4 poolstruktureeritud intervjuud eri valdkondade tööandjatega, et saada lähteinformatsiooni ankeedi koostamiseks. Küsitlus viidi läbi interneti vahendusel e-küsitlusena. Ajavahemikul 17.01.2007 kuni 11.02.2007 oli vastajatele kättesaadav küsimustik internetiaadressil http://www.htk.tlu.ee/phpsurveyor. Üldvalimi küsitlusele jooksvalt mittevastanud kontaktidele saadeti selle aja jooksul lisaks ka kaks meeldetuletuskirja (iga nädal üks meeldetuletuskiri). Viimasel nädalal helistati kõige vähem vastanud õppekavade kontaktidele meeldetuletuseks üle. Kokku saadeti välja 1076 e-küsitluse kutset. Lõppvalimiks kujunes 387 e-küsitlusele vastanud tööandjat, ehk 36% küsitluse saanutest
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu aruanne on kättesaadav LÜKKA kodulehel Tööandjate uuring
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
kõrgharidus, tööandja ootused, praktika, hariduse kvaliteet, töövõtja pädevus, koostöö
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700096
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: