UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Nõustamine Eesti kõrgharidussüsteemis
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Counselling in Estonian higher education system
2. Finantseerimise allikad
ESF ja partnerülikoolid
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
OÜ Socio Uuringukeskus
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Tel: 56 911 907 Postiaadress: Tammsaare tee 63-30 Tallinn, 13415 e-mail: socio@socio.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Eesti kõrghariduses toimivate nõustamissüsteemide ja struktuuride kaardistamine (rahulolu ja struktuur) administratsiooni (juhtkond ning ülikoolide töötajad) ning nõustajate (sh. karjääri-, haridusnõustajate) ekspertintervjuude kaudu.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Nõustamine erinevate Eesti Kõrgkoolides (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool); Nõustamise abisüsteemid
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2006 Uurimisandmete kogumise aeg: Fookusgrupi intervjuud toimusid 2006 a kevadel
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Valim: nõustamisega seotud kõrgkoolide töötajad (TTÜ, EMÜ, TLÜ, TÜ). Antud uuringus küsitleti nõustajaid, rahulolu süsteemidega selgitati eraldi veel üliõpilaste sotsiaalmajandusliku uuringu, vilistlaste uuringu ja kvaliteedi uuringu kaudu.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Andmete kogumiseks kasutati käesolevas uuringus veebipõhist ankeeti ja semistruktureeritud fookusgrupiintervjuusid. Veebipõhist ankeeti täitsid kõik osalemiseks nõusoleku andnud isikud – osalt teemasse sisse elamiseks, osalt aga ka spetsiifilise teabe andmiseks: ankeeti lisasime kõik küsimused, mis puudutasid iga üksiku vastaja konkreetset situatsiooni (aga vestlusteemadeks ei sobinud). Ankeedist saadud andmed analüüsisime enne fookusgrupi toimumist, saades nii esialgset teavet, mis võimaldas grupile personaalsemalt läheneda. Nõustajate uuring toimus fookusgruppide intervjuudena (igas koolis osales intervjuus 10 nõustajat).
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu raport on kättesaadav LÜKKA kodulehel: Nõustamine Eesti kõrgharidussüsteemis- uuringu raport
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Nõustamine, kõrgharidus, kõrgkool, tuutor
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200600097
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: