UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Eesti üliõpilaste sotsiaal-majandusliku olukorra ning praktika, nõustamise ja varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamise (VÕTA) uuring
1b. Uuringu nimi inglise keeles

2. Finantseerimise allikad
tellija: Eesti Üliõpilaskondade Liit MTÜ, e-post: eyl@eyl.ee.
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Andmekogumist teostas Uuringukeskus Klaster analüüs Veiko Paalandi ja Maarja Lühiste
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Peamised eesmärgid: Uuring võttis vaatluse alla järgmised valdkonnad: nõustamissüsteem; praktikakorraldus ja -tugisüsteem; varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine; õppetegevust mõjutavad sotsiaalmajanduslikud olud ja tingimused (sh isiklik ja perekondlik taust, elukoht ja elamistingimused, riikidevaheline mobiilsus, õppetegevuse katkemine ja pikenemine, töötamine õppeajal, õppetoetused ja õppelaen)
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Nõustamine Praktika Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine Õpingud ja motivatsioon Töötamine Õppetoetused Üliõpilase tulud ja kulud Elamistingimused Ajakulu ja koormus Keelteoskus ja rahvusvaheline liikuvus
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: aprill – mai 2006 Uurimisandmete kogumise aeg: aprill – mai 2006
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Uuringu üldkogumi moodustasid kõikide Eesti kõrgkoolide üliõpilased (va doktorandid). Ekspertmeetodil valiti välja koolid selliselt, et proportsionaalselt oleksid esindatud nii avalikõiguslikud kui era-õiguslikud kõrgkoolid. Samuti jälgiti, et esindatud oleksid nii ülikoolid, rakenduskõrgkoolid kui kutsekoolid, kus toimub õpe kõrgharidusõppekavade alusel. Silmas peeti ka koolide geograafilist paiknemist. Uuring jagunes kaheks ankeediks: I ankeet keskendus üliõpilaste sotsiaal-majandusliku olukorra kaardistamisele ja II ankeet võttis vaatluse alla praktikakorralduse, nõustamise ja varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamisega seotud teemad.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Ankeetide täitmise võimalusest teavitati laia hulka tudengeid veebi jm kanalite vahendusel, seega ei ole täpselt võimalik hinnata küsimustiku saajate hulka ega ka vastanute protsenti. Uuring jaotati kaheks ankeediks. Lisaks sotsiaalmajanduslikule ülevaatele oli II ankeedi lisaeesmärgiks koguda andmeid Euroopa üliõpilaste sotsiaalmajanduslikku olukorda käsitleva uuringu EUROSTUDENT (Social and Economic Conditions of Student Life in Europe) jaoks. Esimese sammuna kutsuti vastajad e-kirja, plakatite ja flaierite vahendusel veebilehele, mis tutvustas uuringut ning seejärel suunati juhuslikult valitud ankeedi juurde.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu tulemused on kättesaadavad: Eesti Üliõpilaskondade Liidu kodulehel Tulemused LÜKKA projekti kodulehel Üliõpilaste sotsiaal-majanduslik uuring 2005/2006 Üliõpilaste sotsiaalmajanduslik olukord 2005/2006 : Eesti üliõpilaskonna uuringu kokkuvõte / [andmete kogumine: Uuringukeskus Klaster ; koostaja Maarja Lühiste ; esikaane pilt: Urmas Nemvalts]Tartu : Eesti Üliõpilaskondade Liit, 2007 ([Tallinn] : B2 Eesti)
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Eesti, üliõplased, praktika, nõustamine, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200600102
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: