UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Ülikoolide kvaliteedialase olukorra kaardistamine
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Mapping of the quality related situation of universities
2. Finantseerimise allikad
ESF ja partnerkõrgkoolid
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Küsitluse viisid läbi LÜKKA kvaliteedi alaprojekti - KOMPASS töögrupi liikmed, iga liige viis küsitluse läbi oma ülikoolis, koondaruande koostas alaprojekti juht Monika Ilves (TTÜ).
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Antud uuringuga sooviti teada saada, millisena näevad ülikooli kui tervikut ülikooli erinevad osapooled: juhtkond, akadeemiline personal, tugi- ja haldustöötajad ning üliõpilased. Samuti uuriti, millised on nende probleemid ning töötamisega seotud positiivsed kogemused. Oluline oli ka kvaliteedijuhtimise alase koolitusvajaduse kaardistamine.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2006 Uurimisandmete kogumise aeg: jaanuar -märts 2006.
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Uuringul küsitletud jaotati 4 sihtrühma: ülikooli juhtkond, õppejõud, töötajad ja üliõpilased.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Küsitluse koostamisel lähtuti EFQM täiuslikkusmudelist. Kokku vastas juhtkonna esindajatest 62 , õppejõududest 267, töötajatest 228 ning üliõpilastest 438 inimest, kokku 995 inimest.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu lühikokkuvõte on kättesaadav LÜKKA kodulehel: Ülikoolide kvaliteedialase olukorra kaardistamine- lühitutvustus Uuringu raport on kättesaadav LÜKKA kodulehel: Kvaliteediuuringu aruanne Lisaks üldraportile valmisid kõikides kõrgkoolides ka sisemised analüüsidokumendid, mis on olulised infoallikad kõikide kriteeriumite osas, mille kohta sihtgruppidelt arvamust küsisiti
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
ülikool, kvaliteet
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200600109
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: