UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
LÜKKA õppekavaarenduse alaprojekt - Õppekavade toimimise uuring
1b. Uuringu nimi inglise keeles
LÜKKA curriculum development sub-project - a study of curricula functioning
2. Finantseerimise allikad
ESF ja partnerkõrgkoolid
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli Keskuse projektikoordinaatorid Elis Vengerfeldt ja Allan Kährik, Tallinna Ülikool Grete Arro, Eesti Kunstiakadeemia Maria Goltsman
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uuringu peamiseks eesmärgiks on välja selgitada, kuidas uuringu aluseks valitud õppekavadega seotud üliõpilased ja õppejõud hindavad nende õppekavade toimimist ning saadud teabe analüüsi ja järelduste põhjal eelduste loomine selleks, et muuta, täiustada, restruktureerida õppekavasid, õppekorraldust, õppemeetodeid ning õppekavade sisendit ja väljundit. Analüüsi koostajate eesmärgiks on saadud teabe analüüsi ja järelduste põhjal eelduste loomine selleks, et muuta, täiustada, restruktureerida õppekavasid, õppekorraldust, õppemeetodeid ning õppekavade sisendit ja väljundit.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Õppejõudude ja tudengite arvamus/nägemus: kuidas on rakendunud 3+2 õppekavad, mis nendes toimib ja mis ei toimi, kuidas hinnatakse õppekorraldust ja õppemeetodeid, kuidas on tagatud info liikumine ja asjakohasus, millised on edasiõppimisvõimalused, milline on väljund tööturule? kas ja kuidas õppekorraldus ja õppekavas toodu soosib üliõpilase liikuvust?
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2006-2007 Uurimisandmete kogumise aeg: 2006
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
intervjuud viidi läbi LÜKKA ÕKA õppekavade toimimise uuring 2006-2007 14 pilootõppekavapesadesse kuuluvate õppekavade üliõpilaste ja õppejõududega. Grupi suuruseks valiti ca 5-10 inimest.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Intervjuumeetodiks valiti põhistatud teooria printsiipidest lähtuv väikegrupi intervjuu Väikegrupiintervjuude läbiviimiseks koostati semistruktureeritud küsimustik. Koostamisel lähtuti üle-Euroopalise TUNING projektist, õppekavadokumentide sisuanalüüsist, LÜKKA teiste alaprojektide teemadega seotud küsimustest(praktika, nõustamine, õppejõudude õpetamisoskused, kvaliteet, VÕTA). Kokku toimus 28 intervjuud, osalejaid oli kokku 141
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu aruanne on kättesaadav LÜKKA kodulehel: Õppekavade toimimise uuring
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Õppekava, 3+2 reform, kõrgharidus, õppimine, Bolonga protsess
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700104
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: