UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Õppejõudude õpetamisoskuste koolitusvajaduse uuring
1b. Uuringu nimi inglise keeles
A study of training needs of faculty teaching skills
2. Finantseerimise allikad

3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Uuringu läbiviija: Turu-uuringute AS, küsimustike koostamist nõustasid TÜ ja TLÜ kõrgkoolipedagoogika õppejõud ja spetsialistid.
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Tatari 6, 10116, Tallinn Tel: 627 7583, Faks: 627 7584 e-post: post@turu-uuringute.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Peamised eesmärgid: 1. Selgitada õppejõude pilgu läbi vaadelduna nende rollid ja hoiakud õpetamistegevuses; 2. Selgitada erinevate õppemeetodite kasutamine õppetöö läbiviimisel; 3. Selgitada õppejõudude koolitusvajadus erinevate teemade osas
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Õppejõu roll ja hoiakud Õpetamine Õpetamisoskuste arendamine
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2005-2006 Uurimisandmete kogumise aeg: 05.12.2005 – 13.01.2006
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Uuringu valim koostati proportsionaalselt õppevaldkondade ja õppejõudude esindatusele erinevates ülikoolides. Valimi suuruseks arvestati 350 vastajat. Õppejõudude kontaktandmed esitasid uuringufirmale osalevad ülikoolid. Kokku saadeti välja 964 kirja kutsega uuringus osaleda.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Uuring viidi läbi internetiküsitlusena, mille käigus vastajad täitsid ankeedi vastaval internetileheküljel. Iga vastaja sai leheküljele sisenemiseks individuaalse lingi. Tehniliselt välistati ankeedi mitmekordne täitmine ühe vastaja poolt Uuringule vastas 337 õppejõudu kuuest avalik-õiguslikust ülikoolist (TÜst 48%, TTÜst 19%, EMÜst 13%, TLÜst 10%, EMTAst 6%, EKAst 4%), mis teeb vastamise protsendiks 35%.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu aruanne on kättesaadav LÜKKA kodulehel: Õppejõudude õpetamisoskuste koolitusvajaduse uuring
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Õppejõud, õpetamine, hoiakud, koolitus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200600106
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: