UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
2005. aasta vilistlaste uuring
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The study of the 2005 graduates
2. Finantseerimise allikad
Tellija: Tartu Ülikool Rahastamine: ESF ja partnerkõrgkoolid
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Küsitluse viisid läbi kõrgkoolid koostöös Aruande koostas: Klaris Uuringud OÜ
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Peamised eesmärgid: Ülikoolide lõpetanute küsitluse eesmärk on saada ülevaade lõpetanute lõpetamisjärgsest tegevusest, õpingute jätkumisest, tööst ning hinnangutest ülikooli õpingutele pärast mõningast töökogemust. Uurimus selgitab, kuidas toetab kõrgkoolides antav haridus tööturule sisenemist, kus ja kellena töötatakse (valdkonnad), kas õpitu on seotud tööga.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2006 Uurimisandmete kogumise aeg: 21. aprill 2006 – 31. mai 2006
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Valimisse kuuluvad kõik avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMA, EKA) ja EBSi 2005 aastal (lõpetamisperioodina käsitletakse 01.01.2005 – 31.12.2005) kõikide õppeastmete ja õppevormide lõpetanud. Kokku kuulus sihtgruppi 7508 inimest, kes kõik said ankeedi.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Vilistlaste küsitlusele oli võimalik vastata nii veebis, kui ka paberankeedil. Vastas 2975 inimest
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu aruanne on kättesaadav LÜKKA kodulehel: 2005. aasta kõrgkooli lõpetanute uuring
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
vilistlane, tööturg, edasi õppimine
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200600105
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: