UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Katkestanute uuring Uus algus
1b. Uuringu nimi inglise keeles
A study of dropouts "New Beginning"
2. Finantseerimise allikad

3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond, Rein Murakas
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Tiigi 78, Tartu tel. 737 5926, e-mail: rein.murakas@ut.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Peamised eesmärgid: Õpingud katkestanute uuringu eesmärgiks oli välja selgitada haridustee katkemise põhjused, õpingute katkestanute vajadused ja hoiakud õpingute jätkamise suhtes, hinnangud varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisele (VÕTA), kui ühele tegurile õpingute jätkamisel ning vajadused selle järele. Uurida varasemate õpingute ja ennekõike töökogemuse arvestamise sihtgrupi suurust ja struktuuri ning teadvustada läbi uuringu VÕTA võimalusi. Eesmärgiks oli saada sisend VÕTA süsteemi arendamiseks ja põhimõtete väljatöötamiseks.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:2006 Uurimisandmete kogumise aeg: Kõrgkoolide katkestanute uuring: juuni-november 2006 Kutsekoolide katkestanute uuring: juuni-detsember 2006
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Sihtsuunitlusega valim 4 ülikoolist (TÜ, TTÜ, EMÜ ja TLÜ) 1992-1995; 1998-2002 ja kutsekoolides 1998-2002 vähemalt 1 aasta õppinud ja seejärel õpingud katkestanud inimesed, kes Eesti Hariduse infosüsteemi (EHIS) andmetel ei ole hiljem omandanud muud kutse-, rakenduskõrgharidus- või ülikoolidiplomit ega õpi hetkeseisuga ülikoolides, rakenduskõrgkoolides ega kutsekoolides statsionaarses või kaugõppes.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
uuringud viidi läbi kasutades kvantitatiivseid meetodeid. Kasutati nii internetiküsitlust kui ka posti teel saadetavaid küsimustikke. Kõrgkoolide katkestanutele saadeti välja 2435 ankeeti, vastas 351 inimest Kutsekoolide vastanuid oli kokku 86, kuid analüüsiks olid sobilikud 65 vastanu andmed.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Mõlema uuringu aruanded on kättesaadavad LÜKKA kodulehel: Ülikooliõpingute katkemine ja taasalustamise võimalused Kutsekooliõpingute katkestamine ja taasalustamise võimalused Kõrgkoolide katkestanute uuringust on ilmunud 2007. a. sügisel trükis Ülikooliõpingute katkemine ning taasalustamise võimalused : ülevaade uuringu "Uus algus" tulemustest / [Rein Murakas, Anu Lepik, Hans Dsiss,... jt.]; Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007 (Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda)
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
õpingute katkestamine, õpingute jätkamine, kõrgharidus, kutseharidus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200600107
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: