UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Ülikoolide praktikajuhendajate uuring
1b. Uuringu nimi inglise keeles
A study of supervisors of practical training at universities
2. Finantseerimise allikad
ESF ja partnerkõrgkoolid
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Rein Murakas, TÜ sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakonna juhataja, Einar Linn, projekti koordinaator
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Tiigi 78, Tartu rein.murakas@ut.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Peamine eesmärk: kaardistada ülikoolide hetkeolukord ning peamised puudujäägid ja vajadused seoses praktikakorraldusega ning pakkuda välja tulevikuvisioon.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
praktika korraldamine ja koordineerimine kõrgkoolis
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2006 Uurimisandmete kogumise aeg: kevad 2006
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
valim koostati põhimõttel, et sinna satuksid partnerülikoolidest võimalikult paljud üliõpilaste praktikaga tegelevad töötajad. Uuringu esialgse valimi moodustas 146 praktikakoordinaatorit/-juhendajat neljast Eesti suuremast ülikoolist.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Esimene etapp – kohapeal ükshaaval läbi viidud struktureeritud intervjuud. Teine etapp – fookusgrupp igas ülikoolis (5-8 inimest). Uuringule laekusid vastused 95lt koordinaatorilt (TÜ-53, TLÜ-15, TTÜ-10, EMÜ-17) 164 erineva praktika kohta, neist ligi pooled bakalaureuseõppes ja kolmandik magistriõppes. Umbes neli viiendikku vastanuist moodustavad täiskohaga töötavad õppejõud.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
uuringu kokkuvõte on kättesaadav LÜKKA kodulehel: Praktikajuhendajate uuring
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Praktika, kõrgharidus, juhendamine, ülikool
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200600108
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: