UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Eesti tööturg ja haridussüsteem Euroopa Liiduga liitumisel
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Estonian labor market and education system at joining the European Union
2. Finantseerimise allikad
Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Raul Eamets, Tiina Annus, Annika Paabut, Liis Kraut, Riia Arukaevu Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e-post: Raul.Eamets@ut.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Eesmärgiks oli Euroopa Liidu tööhõive poliitikast tuleneva kogemuse analüüsimine, hõive struktuursete muutuste analüüs ja sellest tulenevalt taustsüsteemi loomine riikliku koolitustellimuse koostamiseks.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Euroopa Liidu tööpoliitika põhisuunad ja Eesti tööpoliitika Euroopa Liiduga liitumisel Kutsealase koolituse sotsiaalmajanduslik raamistik Haridussüsteem ja selle finantseerimine Euroopa Liidus ning Eestis Tööturu muutuste prognoosimine
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:2003 Uurimisandmete kogumise aeg: Andmetena oli kasutusel Statistikaameti tööturu statistika
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Lõpparuande tekst on tervikuna nähtav Euroopa Liidu sekretariaadi koduleheküljel uuringute alamkategoorias. Aruande lühendatud versioon on kättesaadav PRAXIS-e koduleheküljel :Aruanne
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Euroopa Liit, Eesti, haridus, tööturg
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200300110
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: