UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Eesti kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood: juhtumiuuring
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The success stories of Estonian vocational schools and applied higher education: a case study
2. Finantseerimise allikad
Koordineerija: Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus INNOVE Projekti kood: 1.0101-0289
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Meril Ümarik, Jane Mägi, Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Krista Loogma; EITSA, Tallinna Ülikool, Haridusuuringute keskus
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Juhtumiuuringus uuritakse süvitsi põhjuseid ja tegureid, mis konkreetses kooli kontekstis mõjutavad e-õppe rakendamist ning selgitada muutusi, mis e-õppega kaasnevad.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Kuidas on e-õpet konkreetses koolikontekstis arendatud ning mis on seda soodustanud või takistanud? Kuidas on e-õppe rakendamine seotud koolikonteksti erinevate teguritega nagu näiteks koolijuhtimine, infrastruktuur, tugistruktuur, koostöö jms? Milliseid uusi ideid innovaatilised praktikad võivad pakkuda e-õppe arendamiseks
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2008 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Valim: 5-7 kooli, kus on toimunud juba pikem e-õppe protsess ning kus on arvestatavaid sellealaseid tulemusi. Koolid valitakse välja e-kutsekooli projekti poolt koolides tehtud intervjuude alusel koos e-Kutsekooli projekti esindajatega.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
intervjuu koolijuhtide, haridustehnoloogide/IT tugiisikute, õpetajate ja õpilastega; kooli strateegia/arengukava jt relevatntsete dokumentide analüüs.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu raport kättesaadav aadressil: Raport
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
E-õpe, kutseharidus, kõrgharidus, juhtumiuuring
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800118
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: