UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
E-õppe monitooring kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides: uuring
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Monitoring of e-studies in vocational and applied higher education institutions
2. Finantseerimise allikad
Koordineerija: Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove Projekt: RU,03705
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Autorid: Meril Ümarik, Mart Laanpere, Krista Loogma, Jüri Kruusvall Seotud asutused: Tallinna Ülikool, Haridusuuringute keskus
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Uus-Sadama 5 10120 Tallinn tel. (+372) 6 199 782 faks. (+372)6 199 780 meril@ehi.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uuringu eesmärgiks on väja töötada ja piloteerida valiidne e-õppe seire metoodika, mida saaks edaspidi kasutada e-õppe dünaamika regulaarseks mõõtmiseks.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
E-õppe integreerimine kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide õppeprotsessi (eõppe kasutamine tundides, õpetajate ja õpilaste poolt); Omandatud pädevused IKT kasutamise alal - teadmised, oskused, hoiakud; E-õppe seosed õpetamise ja õppimise viiside ning kooli kui organisatsiooni arenguga; Õpetajate õpivõrgustikud ja praktikakogukonnad jne.
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2008 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Valim moodustatakse konsortsiumi koolide õpetajate ja haridustehnoloogide nimekirjade alusel. Õpetajate puhul kasutatakse juhuvalimi meetodit, arvestusega, et väljasaadetavate ankeetide arv on ca 300. Liskas kaastatakse kõik haridustehnoloogid
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
õpetajate ja haridustehnoloogide e-küsitlus
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu raport kättesaadav aadressil: Raport
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
E-õpe, kutseharidus, kõrgharidus, kutsekool, kõrgkool
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800115
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: