UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Tartu ja Lõuna-Eesti tehnikaalase rakenduskõrghariduse optimaalse mudeli ja selle rakendamise tegevuskava väljatöötamine
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The elaboration of the application program of the optimal model of technical applied higher education in Tartu and Southern Estonia
2. Finantseerimise allikad
SA Tartu Teaduspark, Haridus- ja Teadusminsiteerium
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Tiina Annus, Alari Paulus, Liis Kraut, Merike Sarapuu, Priit Võhandu
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e-post: tiina.annus@ut.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Ettevalmistamaks tegevuskava tehnikaalase rakenduskõrghariduse paremaks korraldamiseks Lõuna-Eestis analüüsiti kõrgema lisandväärtuse loomise võimalusi ja tehnikaalase ettevalmistusega tööjõu hõivet piirkonnas.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Esitatakse koolitusvajaduse prognoos Põhjendatakse vajadust asuda õppekavades kirjeldama loodetavaid õpitulemusi Riikliku koolitustellimuse analüüs tehnikaalasele õppele Olemasolevate õppeasutuste senise spetsialiseerumise analüüs
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2005-2006 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu lõppraport on kättesaadav PRAXIS-e kodulehel: Raport
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Tartu, rakenduskõrgharidus, kutsekool, tehnika
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200600121
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: