UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Koolitusnõudlusest ja lõpetanute rakendatusest tööturul
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Training needs and the employment of graduates in the labor market
2. Finantseerimise allikad
Tallinna Tehnikaülikool/õppejõu riigieelarveline teema
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Väino Rajangu Koostööpartnerid: Haridus- ja Teadusministeerium; Sotsiaalministeerium Statistikaamet; Tööturuamet
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e-mail: vaino.rajangu@ttu.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Haridusliku tunnuse alusel töödeldud tööturu kohta käiv info ja selle avalikustamine aitavad selgitada struktuurset tööpuudust- missuguse erialaga inimesed leiavad kergemini tööd, millise erialaga on raskusi töö leidmisel.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 01.01.01 - 31.12.05 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
1. "Väino Rajangu Bibliograafia 1970 - 2009" 2. Uurimisteema raames korraldati 2002, 2003, 2004 ja 2005 aastal rahvusvahelised konverentsid “Haridus ja majandus” ja anti välja konverentsi materjalide eelretsenseeritud kogumikud
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
koolitusnõudlus, tööturg, kõrgkoolid, lõpetanute rakendatus, spetsialistide vajadus, kutseõppeasutused, ühiskonna areng, hariduspoliitika
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 200920050068
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: