UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 2. alleesmärk: Doktorikraadiga tippspetsialistide perspektiivse vajaduse hindamine ning õppe erialase struktuuri kujundamine vajadusepõhiseks
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The system of ensuring the quality, efficiency and sustainability of Estonian doctoral studies: subgoal 2: the estimation of needs with professionals with a doctoral degree in different fields
2. Finantseerimise allikad
ESF
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Projekti juht: V. Puura, alateema juht: prof R. Eamets
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e-past: vaino.puura@ut.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
● Doktorikraadiga tippspetsialistide vajaduse määratlemise metoodikate analüüs, sobilike metoodikate valik eri valdkondades, sh T&A asutustes, ettevõtetes ja avalikus sektoris; ● Vajaduse määratlemine eri valdkondade kaupa aastani 2015 (algul pilootfaasis valitud tööhõivesektorites, hiljem kogu Eestis) vastavalt erinevatele arengumudelitele, soovituste paketi koostamine koos põhjendustega doktoriõppe erialase struktuuri kujundamiseks vajadustepõhiseks ning soovitustega Eestist äravoolu vähendamiseks
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Puura, V., A. Kärner, E. Voolaid and M. Saluveer, eds. (2006) Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem : ettekanded ja uurimused. II. [Assurance system for quality, effectiveness and sustainability of doctoral studies in Estonian universities. II.] Tartu: Tartu University Press. (Summaries in English.) Puura, V., Kärner, A., Preeden, U., Saluveer, M. &. Voolaid, E. (Eds.) (2008). Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem: Artik¬lid ja kokkuvõtted [Assurance system for quality, effectiveness and sustainability of doctoral studies in Estonian universities: Papers and summaries]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus (in Estonian, summaries in English).
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Doktoriõpe, kõrgharidus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800113
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: