UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 3. alleesmärk: Doktoriõppe ressursside laiendamine ja efektiivsem kasutamine
1b. Uuringu nimi inglise keeles
3. The expansion and more efficient use of resources in doctoral studies
2. Finantseerimise allikad
ESF
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Projekti juht: prof. V.Puura
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e-mail: vaino.puura@ut.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
kaardistamise metoodika täiustamine ja ühildamine Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS), informatsiooni pidev kogumine ja analüüs (eriti aastaist 2004 ja hiljem), kaardistamissüsteemi ühildamine EHISega; ● Andmete kogumine senise doktoriõppes osalemise kohta õppetööga otseselt sidumata TA asutustes; T&A asutuste potentsiaali väljaselgitamine ja võimaluste pidev tutvustamine ülikoolide kraadiõppes osaluseks, soovituste väljatöötamine T&A asutuste integreerimiseks doktoriõppega perioodil 2008-2013; ● Teadusmahukate ettevõtete kaasamine doktoriõppesse: uute tehnoloogiate tutvustamine, aparatuuri ja seadmete kasutamine, ettevõtete ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt kaasfinantseeritud doktoriprojektide arendamise võimaluste tutvustamine, kaasjuhendajate leidmine ettevõtetest; ● Välisriikide potentsiaali kaasamine doktoriõppesse: doktorantide juhendamine ning õppekursuste kujundamine, õpetamine, samuti doktorandiprojektide täitmine ja doktorikoolide tegevuses osalemine, samuti välisdoktorantide kaasamine Eesti doktoriõppesse; soovituste koostamine doktoriõppe ja välisriikide potentsiaali seoste kohta doktoriõppes perioodiks 2008-2013.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Puura, V., A. Kärner, and E. Voolaid, eds. (2005). Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem: artiklid ja edulood. I. [Assurance system for quality, effectiveness and sustainability of doctoral studies in Estonian universities. I.] Tartu: Tartu University Press. (Summaries in English.) Puura, V., A. Kärner, E. Voolaid and M. Saluveer, eds. (2006) Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem : ettekanded ja uurimused. II. [Assurance system for quality, effectiveness and sustainability of doctoral studies in Estonian universities. II.] Tartu: Tartu University Press. (Summaries in English.) Puura, V., Kärner, A., Preeden, U., Saluveer, M. &. Voolaid, E. (Eds.) (2008). Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem: Artik¬lid ja kokkuvõtted [Assurance system for quality, effectiveness and sustainability of doctoral studies in Estonian universities: Papers and summaries]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus (in Estonian, summaries in English
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Doktoriõpe, kõrgharidus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200900123
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: