UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Õiglane ligipääs kõrgharidusele Eestis
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Equitable access to higher education in Estonia
2. Finantseerimise allikad
Eesti Üliõpilaskondade Liit, Programm Primus
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Eve Mägi, Laura Kirss, Liis Lill, Maarja Soo Poliitikauuringute keskus PRAXIS
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
praxis@praxis.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
* selgitada välja kõrgharidusele juurdepääsu probleemi olemus, ulatus ja dünaamika Eestis, keskendudes eelkõige sotsiaalmajanduslikule, regionaalsele ning keelelise ebavõrdsuse aspektile Eesti kõrghariduses; * identifitseerida kõrgharidusele juurdepääsu takistavad ja soodustavad tegurid Eestis; * sõnastada poliitikasoovitused õiglase juurdepääsu tagamiseks Eesti kõrghariduses; * kaasata ligipääsu temaatikaga seonduvalt rahvusvahelisi teadmisi Eesti kõrghariduspoliitika kujundamisse; * poliitikakujundajate ja huvitatud osapoolte teavitamine ligipääsu teemadel; * debati arendamine ligipääsu ning hariduspoliitika pideva monitoorimise teemadel; * töötada välja põhimõtted kõrghariduspoliitikate mõjude üldiseks ning regulaarseks monitoorimiseks, mille seas lisaks ligipääsu ning üliõpilaste sotsiaalmajandusliku olukorra küsimustele adresseeritakse ka teisi olulisi aspekte.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.
?Antud projekti on suunatud Eesti kõrghariduspoliitika teadmispõhisele kujundamisele saavutamaks riiklikes dokumentides ja strateegiates seatud eesmärke.
7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:2009 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Kvantitatiivses osas kasutatakse 2003., 2005/2006. ning 2007/2008. õppeaasta Eesti üliõpilaskonna küsitlusandmeid
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
kõrgharidus, õppimisvõimlaused, juurdepääs
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200900114
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: