UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Tööjõu vajaduse prognoos aastani 2015
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Forecast of the labor needs until the year of 2015
2. Finantseerimise allikad

3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Majandus- ja kommunikatsiooniminsteerium
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Majandus- jaKommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt 2008. aasta suvel koostatud tööjõu vajaduse prognoosi aastani 2015, mis on üheks koolitustellimuse sisendiks ja tööturupoliitika reguleerimise abivahendiks. Prognoos on eelkõige koolitustellimuse kujundamise abivahendiks
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2008 Uurimisandmete kogumise aeg: Prognoosi koostamisel on kasutatud Eesti statistikaaemti, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Erostati andmeid
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Prognoos on kättesaadav: Tööjõu vajaduse prognoos aastani 2015
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Tööjõud, tööturg, tööhõive, koolitusvajadus, kutseharidus, kõrgharidus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800124
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: