UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Teadmistepõhise majanduse suunas liikumiseks vajaliku tööjõu- ja koolitusvajaduse väljaselgitamine
1b. Uuringu nimi inglise keeles

2. Finantseerimise allikad
Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Raul Eamets, Jaanika Meriküll, Aare Kasemets, Majgrit Kallavus, Kalev Kaarna, Triin Kask Tartu Ülikool, majandusteaduskond, RAKE
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e-post: raul.eamets@ut.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Käesoleva uuringu eesmärgiks on kaardistada Eesti kõrgtehnoloogilise sektori ning muude majandusharude tööjõuvajadus. Selleks antakse uuringus ülevaade majandusharude liigitustest ning selgitatakse välja Eesti kõrgtehnoloogilised majandusharud ja majandusharude eripärad teadmistemahukuses; kaardistatakse kõigi tegevusalade töötajad haridustaseme ja koolitusalade lõikes; ning prognoositakse nende harude tööjõuvajadust lähtuvalt erinevatest hõivestsenaariumitest.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2008-2009 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
teadmistepõhine majandus, koolitus, tööturg, haridus, majanduselu
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200900116
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: