UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Organisatsioonikultuur ja e-õpe Eesti kõrghariduses
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Organizational culture and e-learning for Estonian higher education
2. Finantseerimise allikad
ESFi meetme 1.1 REDEL projekt
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Projekti juht: Anu Toots, Tallinna Ülikool. Uuringu korraldajaks oli Eesti e-Ülikool ning läbiviijaks Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskuse töörühm: Triin Marandi, Saima Tiirmaa-Oras, Lehti Pilt, Anne Reino, Edvin Teekivi
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e-post: anu.toots@tlu.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uuringu eesmärgiks oli analüüsida 1) organisatsioonikultuuri (OK) REDEL projekti partnerkõrgkoolides; 2) seoseid organisatsioonikultuuri tüübi ja e-õppe kasutamise vahel.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
1. Millist tüüpi organisatsioonikultuur avaldub/domineerib Eesti kõrgkoolides? 2. Kuidas tajuvad (sarnaselt või erinevalt) eri positsioonides organisatsiooni liikmed (administratiivtöötajad, õppejõud ja õppijad) oma organisatsiooni kultuuri? 3. Millised e-õppe kasutamise aspektid (kasutamise aktiivsus, rahulolu, motiivid, probleemid) iseloomustavad erinevat tüüpi organisatsioonikultuurisid?
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:2005-2006 Uurimisandmete kogumise aeg:3. märts – 10. mai 2006
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Uuringu korraldamiseks koostati juhuvalim kaheksa Eesti e-Ülikooli partnerkõrgkooli töötajate (õppejõud ja administratsioon) ja üliõpilaste seast.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Küsimustik oli veebipõhine ja koosnes üldisest organisatsioonikultuuri mõõtmise ankeedist (58 küsimust) ning e-õppe arendamisega seonduvatest küsimustest (13 küsimust). Küsimustikule vastas kokku 619 inimest (399 üliõpilast, 98 õppejõudu ning 122 administratsioonitöötajat). Küsitluse valimis oli kokku 5006 isikut, jagatuna 3 positsiooni vahel järgmiselt: õppejõude 377, kõrgkoolide administratiivtöötajaid 325 ja õppijaid 4304.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
organisatsioon, kultuur, e-õpe,
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200600125
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: