UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Hariduspoliitilised tegurid E-õppe mõjutajana kõrgkoolides
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Educational political factors in influencing e-learning at higher education institutions
2. Finantseerimise allikad
Eesti infotehnoloogia Sihtasutus ja Euroopa Liidu Sotsiaalfond
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Läbi viidud Eesti e-Ülikooli projekti REDEL raames. Projekti juht: Anu Toots, Tallinna Ülikool Uuringu läbiviija: Merlin Tatrik, Tallinna Ülikool
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e-post: anu.toots@tlu.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uurimusega püütakse leida vastus küsimusele, kas riiklikud e-õppe alased programmid aitavad kaasa strateegiates püstitatud eesmärkide täitmisele. Uuritakse, missuguseid kõrgkoolide siseseid ja väliseid soodustavaid ning takistavaid tegureid e-õppe arengus näevad kõrgkoolide töötajad. Samuti keskendutakse poliitika ülekande teooriast lähtuvalt poliitika ülekande toimumisele e-Ülikooli loomisel ning analüüsitakse missugused soodustavad ja takistavad tegurid võivad tuleneda poliitika ülekandest.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2005-2007 Uurimisandmete kogumise aeg: nov 2005 - jaan 2007
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Strateegiate ning dokumentide analüüsist lähtuvalt viidi läbi REDEL projekti partnerülikoolide seas kvalitatiivne uuring.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Uurimuse aluseks on dokumentide analüüs ning 31 intervjuud (133 lehel), mis viidi läbi e-Ülikoolis ja 8 ülikoolis (Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Infotehnoloogia Kolledž, International University Audentes, Akadeemia Nord ja Estonian Business School) nov 2005 - jaan 2007
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
E-õpe, kõrgkool, kõrgharidus, poliitika
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700173
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: