UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Tiiger Luubis 3
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Tiger in magnifying glass 3
2. Finantseerimise allikad
Eesti infotehnoloogia Sihtasutus ja Euroopa Liidu Sotsiaalfond
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Projekti juht: Anu Toots Tallinna Ülikool Läbiviijad: Tõnu Idnurm, Mari Plakk; Tallinna Ülikool
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e.post- anu.toots@tlu.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Eesmärgiks on analüüsida, millisel määral ja vormides on e-õpe kolmanda taseme hariduses levinud ning mis on selle levikut mõjutavad faktorid. Taotluseks on saada olukorrast üldpilti.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.
...
7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Millises ulatuses ja vormides eksisteerib e-õpe 3. taseme hariduses? (e-õppe VORMILINE KÜLG) Millist mõju avaldab e-õpe õppimisele ja õpetamisele? (e-õppe SISULINE KÜLG) Millised faktorid soosivad või pidurdavad e-õpet? (e-õppe MOTIVAATORITE KÜLG)
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise 2007-2008 Uurimisandmete kogumise aeg:2007. mai-2008. märts.
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Valimitüüpidest võtsime kasutusele stratifitseeritud süstemaatilise juhuvalimi. Uuringu üldkogumi 2-5 aasta üliõpilased BA ja MA tasemes. Üldkogumist jäeti välja need grupid, kes omavad spetsiifilisi tunnuseid või on väherelevantsed uurimisobjekti (e-õpe) suhtes. Antud juhul on sellisteks välja jäetud gruppideks: * kolledžid (annavad diplomiõpet; õppetöö korralduses domineerib tsükliõpe; on oluliselt väiksema üliõpilaskonnaga kui ülikoolid; omavad väga väikesearvulist alalist õpejõudude kaadrit) * I kursuse BA üliõpilased (omavad veel liiga lühiajalist kogemust ülikooliõppega) * doktorandid (loengukursuste osakaal kogu stuudiumis on vaid 25%)
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Üliõpilaste valimi puhul vastamismäär 39% Õppejõudude puhul 47,2% Varasema küsitluskogemuse alusel jagunesid koolid järgmiselt: * On-line küsitlus: TÜ, EMÜ, EBS (valim 599tudengit) * Paberküsitlus: TLÜ, TTÜ, Audentes (valim 488 tudengit). Õppejõudude küsitlus toimus ainult võrguversioonina.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
E-õpe, kõrgharidus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800125
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: