UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Eesti puidusektori tööjõuvajaduse prognoos aastateks 2005-2015
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The prediction of labor needs in Estonian timber industry
2. Finantseerimise allikad
Haridus- ja Teadusministeerium
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Projekti juht: Raul Eamets Uurimisgrupi liikmed: Jaanika Meriküll, Kadri Ukrainski
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
e-mail: raul.eamets@mtk.ut.ee< /a>
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Puidusektori tööjõuvajaduse uurimus oli jätkuks TÜ majandusteaduskonna ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelisele koostööle, mille käigus analüüsiti haridussüsteemi vastavust tööturu vajadustele puidusektoris. Projekti raames vaadeldi majandust majandusklastri tasandil – puidusektoris. Üldised majandustrendid näitavad, et puidusektoris suureneb vajadus kolmanda tasemaga hariduse järele ning et hõive pigem langeb kui kasvab tulevikus, tänu tootlikkuse kasvule. Ettevõtete küsitlus viitas sellele, et ettevõtjad elavad ainult tänases päevas ja tuleviku kohta midagi vastata ei osata. Kui tulevikku prognoositi, siis oli see prognoos väga optimistlik, suuremad ettevõtted, kes tegelikkuses mõjutavad tööturgu puiduklastris jätsid sageli küsimustele vastamata. Uurimuse autorid jõudsid järeldusele, et tulevikus võiks jääda koolitus puiduklastri spetsialistide järele kokkuvõttes kvantitatiivselt enam-vähem sarnaseks tänasele päevale. Samas on selge, et puiduklastri sees toimuvad sisemised olulised kvalitatiivsed struktuurimuutused. Kasvab nõudlus puidutöötlemise ja mööblitöötlemise erialade järele ning väheneb nõudlus metsanduse ning paberitootmise spetsialistide järele. Muutub ka hariduse struktuur puiduklastris, kui siiani on täheldatav madalama kvalifikatsiooniga töötajate osakaalu kasv, siis tulevikus oodatakse nõudluse suurenemist kõrgema kvalifikatsiooniga (III taseme) spetsialistide järele. Madalama kategooria töötajate osakaalu suurenemine on omakorda olnud tingitud sinikraede sisemise struktuuri muutustest, oskustööliste arv on kiiresti kasvanud ja lihttööliste arv on vähenenud.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2005 Uurimisandmete kogumise aeg: 2005
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Raporti leiab aadressilt: < /a>
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Eesti Puidusektor, tööjõuvajadus, kutseharidus, kõrgharidus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.
Jaanika Meriküll, merikyll@ut.ee
15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)
Uurimisgrupi liige
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 20092005371
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: