UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Tööturule lülitumine Euroopas: vanade ja uute liikmesriikide võrdlus
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Transition from Educational System to the Labor Market in the European Union: A comparison of new and old member states
2. Finantseerimise allikad

3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Ellu Saar, Marge Unt, Irena Kogan
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Ellu Saar, e-mail: saar@iiss.ee Marge Unt, e-mail: marge@iiss.ee Irena Kogan, e-mail: Irena.Kogan@mzes.uni-mannheim.de
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Noorte koolist tööturule liikumise tüpoloogiad - kuidas erinevad institutsioonide kombinatsioonid mõjutavad noorte võimalusi tööturule integreeruda
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.
ei
7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
1. Institutsioonide roll siirdumisel koolist tööle 2. Haridussüsteemid, tööturu regulatsioonid ning heaolu Kesk- ja Ida- Euroopa riikides 3. Tööturule sisenemise mustrid
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2008 Uurimisandmete kogumise aeg: 2000-2004
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Antud analüüs põhineb Euroopa Liidu Tööjõu-uuringu (European Union Labour Force Survey, EULFS) andmetel. 2000. aastal koguti andmed Suurbritannia, 2004. aastal ülejäänud 21 riigi kohta (täpsemad andmed EUROSTAT 1998).
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
1. Euroopa Liidu Tööjõu-uuringud 2004 (25 riiki) 2. Transition from Educational System to Labour Market in the European Union: A Comparison between New and Old Members. 2008. International Journal of Comparative Sociology, 49(1), 31 - 59. 3. URL: Tööturule lülitumine Euroopas: vanade ja uute liikmesriikide võrdlus
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
siirdumine koolist tööle, tööturg, üleminekuühiskond, koolist lahkujad, Euroopa Liit, Euroopa Liidu liikmesriigid, võrdlev analüüs
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800419
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: