UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Siirdumine tööturule siirdeühiskondades
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Transition from school to work in transition economies
2. Finantseerimise allikad

3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Marge Unt, Irena Kogan
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Marge Unt, e-mail: marge@iiss.ee Irena Kogan, e-mail: Irena.Kogan@mzes.uni-mannheim.de
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Kas hariduse mõju noorte tööturuvõimalustele on muutunud Kesk- ja Ida-Eurooopa riikides?
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.
ei
7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Artiklis on vaatluse all, kuidas haridustase ja sotsiaalne taust (ning sellega seotud sotsiaalsed võrgustikud) mõjutavad esimese stabiilse töökoha leidmise kiirust ning esimese ametikoha vastavust haridusalasele kvalifikatsioonile koolilõpetajate seas vanuses 15-35 aastat. Esmalt kirjeldatakse üleminekuaja majandusliku olukorra iseärasusi ning nende tagamaid pärast sotsialismi kokkuvarisemist Sloveenias, Ungaris ja Eestis. Seejärel analüüsitakse koolilõpetajate ja värskelt tööleasunute tööalast karjääri.
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumisaeg: 2005 Uurimisandmete kogumise aeg: 2000, 2002
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Andmed pärinevad Euroopa Liidu Tööjõu-uuringust (European Union Labour Force Survey, EUFLS), mis viidi Ungaris ja Sloveenias läbi 2000. aastal, Eestis 2002. aastal. Valimi moodustasid noored vanuses 25-35, kes olid lõpetanud haridustee eelneva kümne aasta jooksul (1990-2000). Ungaris oli valimi suuruseks 8614 inimest, Sloveenias 1750 ning Eestis 1091.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
1. Euroopa Liidu Tööjõu-uuringute lisamoodul Noorte lülitumine tööturule 2000, 2002 2. Kogan, I.; Unt, M (2005). Transition from school to work in transition economies. European Societies, 7(2), 219 - 253.
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
noored, haridus, tööturg, siirdeühiskond
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200500423
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: