UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Elukestva õppega ühiskonna suunas Euroopas: haridussüsteemi panus
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System
2. Finantseerimise allikad
Euroopa Liidu 6. raamprogramm (6 RP)
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Ellu Saar
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Ellu Saar, e- mail: saar@iiss.ee, tel: 6199 872, 6340 616
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Euroopa 6.Raamprogrammi integreeritud projekt, milles osaleb 13 institutsiooni erinevatest Euroopa riikidest. Projekti eesmärgiks on analüüsida haridussüsteemi rolli elukestva õppe ja ühiskonna sidususe tagamisel Euroopa riikides. Projekt keskendub makrostruktuuride, poliitikate ja institutsioonide mõju analüüsimisele. Projekti käigus viiakse läbi üks haridussüsteemis õppijate kvantitatiivuuring ja kaks kvalitatiivuuringut (haridusametnike ja tööandjate intervjuud), samuti analüüsitakse EuroStati poolt läbiviidava Täiskasvanute Koolituse Uuringu andmeid
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.09.2005-1.02.2008 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
elukestev õpe, ühiskonna sidusus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800375
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: