UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Enesejuhitava õppimise toetamise ja analüüsimise raamistik avardatud õpikeskkonnas
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The framework supporting and analyzing self-conducted studies in expanding study environment
2. Finantseerimise allikad
ETF
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Peeter Normak Projekti põhitäitjad: Kairit Tammets, Martin Sillaots, Katrin Niglas, Kai Pata, Vladimir Tomberg, Terje Väljataga, Mart Laanpere, Hans Põldoja, Kätlin Kalde, Sonja Merisalo.
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Peeter Normak, e-mail: pnormak@tlu.ee, tel: 5165828, 6409423
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uuringu põhieesmärgiks on teoreetilise raamistiku väljatöötamine enesejuhtiva õppimise kavandamiseks, toetamiseks ja analüüsimiseks avardatud õpikeskkonnas. Avardatud õpikeskkonnana käsitletakse reaalse ja virtuaalse õpikeskkonna intregratsiooni, mille komponendid vastastikku teineteist avardavad ja kasutaja taju mõjutavad. Alameesmärkideks on 1) kaardistada, milliseid õpimaastikke ja tegevusmustreid planeerivad ennastjuhtivad õppijad avardatud õpikeskkondades; 2) töötada välja tegevusteooriast lähtuv raamistik enesejuhtiva õppimise kavandamiseks, toetamiseks ja analüüsimiseks avardatud õpikeskkonnas; raamistik sisaldab üldisi õpetamisprintsiipe, õpimaastike ja tegevusmustrite ning nende muutmise ja levitamise näiteid; 3) evalveerida enesejuhtiva õppimise raamistik. Uuringute käigus otsitakse vastuseid muuhulgas järgmistele uurimisküsimustele: 1) Kuidas õppijad mõistavad ja rakendavad avardatud õpimaastike pedagoogilisi võimalusi ja planeeritavad seal enesejuhtiva õppimise tegevusmustreid? 2) Millised on toimivad avardatud õpimaastike pedagoogilisi võimalusi arvestavad tegevusmustrid? 3) Milliste mehhanismidega toimivad tegevusmustrite lahendused erinevatesse avardatud õpimaastikesse üle kantakse? 4) Millised tegevussüsteemi omadused mõjutavad õppija pädevust enesejuhtiva õppimise teostamiseks?Üldise metodoloogilise raamistikuna on kavas kasutada arendusuuringut (st rakendust loovat uuringut). Grandiprojekti tulemusi on plaanis kasutada eelkõige e-õppekeskkondade ja e-kursuste disainimisel ning kvaliteedi hindamisel nii Eestis (näiteks Eesti e-ülikooli konsortsiumi poolt) kui rahvusvaheliselt (näiteks iCamp, PRO-Learn ja Kaleidoscope võrgustike projektides).
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.01.2008-31.12.2010 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Uuringute läbiviimisel kasutatakse muuhulgas järgmiseid meetodeid: 1) Fookusgrupi uuring eesmärgiga välja selgitada erinevate õpetajate poolt kasutatavad enesejuhtiva õppe tegevusmustrid avardatud õpikeskkonnas ning nende mustritega seonduvad õpikeskkonna elemendid; 2) Kogutud empiirilise andmestiku alusel toimivate õpimaastike ja tegevusmustrite evalvatsioon; 3) Tegevusmustrite transformatsioon ja dissiminatsioon erinevates õpimaastikes; 4) Raamistiku koostamine ja evalveerimine.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
e-õpe, enesejuhitav õppimine, avardatud õpikeskkond
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009201000376
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: