UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Euroopa täiskasvanuhariduse elukutsete uuring
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The Study on Adult Learning Professions in Europe
2. Finantseerimise allikad
Euroopa Komisjon, Grundtvig Lifelong Learning Policies and Programmes
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Larissa Jõgi Põhitäitja: Marin Gross
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Larissa Jõgi, e-mail: larissa.jogi@tlu.ee, tel: 5040307, 6199740
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Täiskasvanuhariduse andmisega seotud töötajatel on võtmeroll elukestva õppe muutmisel reaalsuseks. Just nemad viivad teadmisi, kompetentse ja oskusi õppijateni. Samas ei ole kuigi palju teada selle elukutse esindajate kohta. Euroopa tasemel on puudu teave antud elukutse mitmesugustest aspektidest nagu kes nad on, kuidas neid tööle värvatakse, milliseid kompetentse/oskusi/kvalifikatsiooni neilt oodatakse, millised on nende spetsiifilised rollid ja ülesanded, milline on nende ametistaatus, kuidas on korraldatud nende professionaalne areng, kuidas neid hinnatakse, kui atraktiivne on nende elukutse.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.01.2007-1.11.2007 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
elukestev õpe
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700377
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: