UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Hajutatud arhitektuuriga e-õppe keskkonnad, nende koostalitlus ja rakendusmudelid
1b. Uuringu nimi inglise keeles
E-learning environments with diversified landscape, their co-existence and application models
2. Finantseerimise allikad
SF
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Peeter Normak Projekti põhitäitjad: Kai Pata, Mauri Ylermi Kaipainen, Kaido Kikkas, Katrin Niglas, Mart Laanpere, Hans Põldoja, Terje Väljataga, Eve Eisenschmidt, Sirje Virkus.
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Peeter Normak, e-mail: pnormak@tlu.ee, tel: 5165828, 6409423
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti eesmärgiks on töötada välja enesejuhitavat õppimist toetav integreeritud õpiprotsessi ja õpikeskkonna disaini kontseptsioon ja rakendusmudelid hajutatud e-õppe keskkondades õppimiseks, mis arvestaks Web 2.0 tarkvara tehnoloogilisi võimalusi (st erinevaid teenuseid realiseerivate koostoimeliste moodulite rakendamist).
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.01.2008-31.12.2013 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Uurimismetoodika lähtub arendusuuringute põhimõtetest, milles olulisematena võiks välja tuua järgmiseid: õpikeskkondade ja õpiteooriate läbipõimunud arendamine; disaini, arendamise ja analüüsi korduvad tsüklid; teooriate loomine, mis toetavad tulemuste rakendamist praktikas; autentne disain. Uuringu disaini on lõimitud ka tegevusuuringute metoodikaid. Uuring tervikuna koosneb kolmest tsüklist: 1) Pedagoogilise mustrikeele väljatöötamine; 2) Integreeritud õpiprotsessi ja õpikeskkonna disaini pedagoogilise kontseptsiooni loomine; 3) Hajutatud arhitektuuriga e-õppe keskkonna rakendusmudelite ja prototüüpide loomine.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
e-õpe, hajutatud arhitektuuriga e-õppe keskkond, enesejuhitav õppimine, Web 2.0 tarkvara
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009201300378
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: