UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Educational change as social innovation
2. Finantseerimise allikad
SF
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Krista Loogma Projekti põhitäitjad: Leida Talts, Eda Heinla, Mati Heidmets, Viive-Riina Ruus, Eve Eisenschmidt, Anu Toots, Külliki Tafel-Viia
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Krista Loogma, e-mail: krista.loogma@tlu.ee, tel: 6199781
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekt keskendub haridusmuutuste uurimisele. Peamiseks teoreetiliseks lähtekohaks on sotsiaalse innovatsiooni kontseptsioon ja metodoloogiliseks aluseks ökoloogiline lähenemine arenguprotsessile. Eesmärgiks on selgitada Eestis viimastel kümnenditel toimunud haridusuuendusi mõjutanud tegureid ning hinnata uuenduste ühiskondlikku mõju. Projekti lähtehüpoteesis eeldatakse, et haridusinnovatsiooni edutegurid sõltuvad sotsiaalse innovatsiooni peamiste arengumehhanismide, sh ekspansiivne õppimine/ teadmuse arenguline ülekanne jt, ulatuslikus rakendumises. Uuringu alaprojektides käsitletakse nii „ülalt alla” kui rohujuuretasandilt algatatud uuendusi erinevatel haridustasanditel. Uuringu tulemused võimaldavad arendada edasi sotsiaalse innovatsiooni kontseptsiooni ning esitada soovitusi ühiskondlikult mõjusate uuenduste rakendamiseks.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.01.2009-31.12.2013 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Kombineeritakse juhtumiuuringut, intervjuumeetodit, küsitlust, dokumendianalüüsi, võrdlevat analüüsi, narratiivuuringut jt.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
haridusmuutused, sotsiaalne innovatsioon
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009201300380
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: