UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate taseme- ja täiendkoolituse kaasajastamine
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Modernisation of pre- and in-service education of pre-school teachers
2. Finantseerimise allikad
Euroopa Sotsiaalfond meede 1.1
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Marika Veisson Projekti juht: Eve Kikas
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Marika Veisson, e-mail: marika.veisson@tlu.ee, tel: 372 6199721
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti põhieesmärgiks on koolieelse lasteasutuse õpetajate (taseme ja täiendõppe) koolituse teaduspõhine kaasajastamine Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli baasil. Esmalt viiakse läbi teadusuuringud, milles hinnatakse õpetajate ja lastevanemate ootusi koolieelsetele lasteasutustele ning nende rahulolu olemasoleva õppesüsteemi ja sisuga. Võrreldakse Eesti ja Soome vastavaid näitajaid. Teostatakse TÜ ja TLÜ taseme ja täiendõppe õppekavade-programmide analüüs, võrreldakse teiste riikide analoogsete õppekavadega ning hinnatakse nende vastavust kaasaja nõuetele. Toetudes eelnevatele teadusuuringutele, kaasajastatakse koolieelsete lasteasutuste õpetajate koolitus. Järeluuringuna analüüsitakse muudatuste efektiivsust, hinnatakse muudatuste jätkusuutlikkust ning kindlustatakse edasiste rakenduslike sammude teaduspõhisus.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Koolieelsed lasteasutused õpetajakoolitus koolituse teaduspõhine kaasajastamine ootused rahulolu
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.09.2005-30.06.2008 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Koolieelsed lasteasutused, õpetaja, õpetajakoolitus, tasemekoolitus, täiendkoolitus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800384
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: