UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Kutsepedagoogika valdkonna uurimine ja arendamine
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Research and Development in the Field of Vocational Pedagogy
2. Finantseerimise allikad
Euroopa Sotsiaalfond meede 1.1, RAK
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Heidi Paju Projekti koordinaator: Reeli Liivik
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Heidi Paju, e-mail: heidi.paju@tlu.ee, tel: 6199703, +372 6199703 Reeli Liivik, e-mail: reeli@tlu.ee, tel: 6199767
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti eesmärk: kutsepedagoogika valdkonna õppe-, uurimis- ja arendustegevuse edendamine Eesti kõrghariduses ja seeläbi kutseõpetajate ja kutsehariduse spetsialistide kutsepedagoogilise pädevuse tõstmine. Projekti alameesmärkideks on: * kutsuda Tallinna Ülikooli rahvusvaheliselt tunnustatud välisprofessor, kes oleks võimeline juhtima kutsepedagoogika magistriõppekava ja kasvatusteaduste doktoriõppekava kutsehariduse moodulit ning viima läbi õppetööd nimetatud õppekavadel; * pakkuda tuge ja kutsepedagoogilist enesetäiendust Eesti rakenduskõrgkooli õppejõududele, kutseõppeasutuste pedagoogidele ja kutsehariduse spetsialistidele; * tõsta kutsepedagoogika valdkonna uurimis- ja arendustegevus rahvusvahelisele tasemele väliskompetentsi kaasamise abil; * moodustada Tallinna Ülikooli juurde kutsepedagoogika valdkonna uurimis- ja arendusrühm, mis käivitab rahvusvahelisel tasemel uurimis- ja arendusprojekte; * käivitada kutsepedagoogika teadus- ja arendustegevuse raames reaalne ja tulemuslik koostöö valdkonna uurijate ja kutseõppega tegelevate asutuste vahel; * kaasata uurimis- ja arendusrühma tegevusse ka kutsepedagoogika valdkonnale spetsialiseeruvaid doktorante ja magistrante; * tagada kutsepedagoogika valdkonna õppe- ja teadussuuna jätkusuutlikkus ka pärast välisprofessori lahkumist.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Kutsepedagoogika arendamine
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.01.2006-30.06.2008 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
kutsepedagoogika, õpetajad, kõrgharidus, ülikool
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800387
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: