UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Kutseõpetajate varasemate õpingute hindamise metoodika rakendamine - TIMA-Balt
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers' Prior Learning - TIMA-Balt
2. Finantseerimise allikad
Euroopa Komisjon, Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme 2007-2013
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Heidi Paju
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Heidi Paju, e-mail: heidi.paju@tlu.ee, tel: 6199703, +372 6199703
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti käigus luuakse partnerriikide kutseõpetajakoolituse õppekavadesse VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) moodul ning koolitatakse välja VÕTA hindamise eksperdid. Projekti eesmärkideks on (1) VÕTA rakendamisvõimaluste uuriminepartnerriikides; (2) doonorpartneri metoodika baasil baltiriikidele sobiva VÕTA hindajate täiendkoolituskava väljatöötamine; (3) VÕTA hindamise ekspertide pilootkoolituse läbiviimine kolmes partnerriigis; (4) kutseõpetajate koolitusprogrammi integreerimiseks VÕTA ekspertide koolitusmooduli väljatöötamine ning (5) VÕTA käsiraamatu koostamine hindajale ja õppurile. Projekti sihtrühmaks on kutseõpetajate koolitajad ja nende kvalifikatsiooni hindajad.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine (VÕTA) kutseõpetajad
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.11.2007-1.11.2009 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine (VÕTA), koolitus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200900388
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: