UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombineeritud kasutamine sotsiaal- ja kasvatusteaduslikus uurimistöös
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The Combined Use of Qualitative and Quantitative Methods in Educational Research
2. Finantseerimise allikad
Eesti Teadusfond
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Katrin Niglas Projekti põhitäitjad: Liis Laugas, Kätlin Holm
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Katrin Niglas, e-mail: katrin@tlu.ee, tel: 6409421, 56691111 Kullese 2, 12013,Tallinn
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Käesolev uurimus käsitleb kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete uurimismeetodite vahekorda sotsiaal- ja kasvatusteadustes. Uurimisprojekt toetub grandi taotleja poolt aastatel 1998–1999 Cambridge Ülikoolis läbi viidud uurimusele ning 2004. aastal Tallinna Pedagoogikaülikoolis kaitstud doktoritööle, mis keskendusid kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite paradigmaatilise vastandamise ning võimalikku kombineeritud kasutamist puudutavatele küsimustele. Projekti lõppeesmärgiks on rahvusvahelise levikuga monograafia kirjutamine kombineeritud uuringudisainide kasutamisest sotsiaal- ja kasvatusteadustes. Selle eesmärgi saavutamiseks on aga vaja seni saavutatud tulemusi edasi arendada. Kuna tegemist on uue valdkonnaga, kus tervikkäsitlus seni puudub, siis on käesolevas uurimisprojektis metoodilistel küsimustel tavapärasest suurem tähtsus ja osakaal. Kolmeaastase projekti edukuse kriteeriumitena saab käsitleda järgnevat: • On analüüsitud uurimisküsimuste- ja eesmärkide seost erinevate kombineeritud uuringudisainide kasutusega ning välja töötatud mudel erinevate kombineeritud uuringudisainide kasutamiseks sotsiaal- ja kasvatusteadustes; • On uuritud ning piloteeritud erinevate pedagoogiliste meetodite kasutuse efektiivsust seoses kombineeritud uuringudisainide kasutust tutvustava monograafia ning kraadiõppuritele mõeldud uurimismeetodite kursusega; • On valminud kombineeritud uuringudisainide kasutust käsitleva monograafia käsikiri ning vastavat õpet ja kombineeritud uurimismeetodite praktilist kasutust toetav veebikeskkond.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Kvalitatiivsed uurimismeetodid kvantitatiivsed uurimismeetodid kombineeritud uuringudisainid sotsiaalteadused kasvatusteadused
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.01.2005-31.12.2007 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Kvalitatiivsed uurimismeetodid kvantitatiivsed uurimismeetodid kombineeritud uuringudisainid
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700389
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: