UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Kvaliteetne matemaatikaharidus läbi rahvusvaheliselt tunnustatud õpetajakoolituse
1b. Uuringu nimi inglise keeles
High Quality Mathematical Education through internationally recognized teacher training
2. Finantseerimise allikad
EL struktuurifondi meede 1.1 "Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem"
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Tiiu Kaljas
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Tiiu Kaljas, e-mail: kaljas@tlu.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti eesmärgiks on matemaatikahariduse edendamine Eestis läbi õpetajate põhi- ja täiendkoolituse ning selle aluseks oleva uurimistegevuse kvaliteedi parandamine. Protsessi juhiks kutsutakse rahvusvaheliselt tunnustatud tippspetsialist, kelle eestvedamisel käivitatakse matemaatika didaktika seminar TÜ ja TLÜ vastava valdkonna õppejõududele - uurijatele, mille raames pakutakse erialast täiendkoolitust kohalikele õppejõududele, uurijatele; moodustatakse TLÜ ja TÜ ühine uurimisgrupp, käivitatakse uurimisprojektid; lülitutakse rahvusvahelistesse võrgustikesse; viiakse läbi TLÜ ja TÜ matemaatikaõpetajate koolituse õppekavade kriitline analüüs, mille põhjal koostatakse uuendatud õppekavad ning uuendatakse ja täiendatakse vastavad ainekursused; realiseeritakse tegevõpetajaid ja uurijaid kaasavad arendusprojektid matemaatika hariduse võtmevaldkondades, projektide tulemused publitseeritakse; saavutatakse matemaatikaõpetajate täiendkoolituse sisuline ja vormiline uuenemine, mis toetaks Eesti matemaatikahariduse kaasajastamise eesmärke.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Matemaatikahariduse edendamine õppekavad õpetajad õpetajakoolitus
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.09.2005-31.10.2008 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Matemaatikaharidus, matemaatika, õppekavad, õpetaja
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800390
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: